Naxcıvan Muxtar Respublikası ərazisi 36-cı kanal sinxronlaşdırılmış şəbəkə üzərindən DVB-T standartında rəqəmsal yayımla əhatə olunur...  


Naxcıvan televiziyasını həmçinin aşağıdakı televiziya kanalları üzərindən də izləmək mümkündür.     


Naxcıvan şəhəri üzrə: 36, 41-ci kanallar üzərindən izləyə bilərsiniz.  *** 


Babək rayonu üzrə: Vayxır, Cəhri, Nəzərabad, Didivar 23-cü kanal • Cəhri, Payız, Gülşənabad 26-cı kanal • Aşağı Buzqov 29-cu kanal • Yuxarı Buzqov 57-ci kanal • Gərməçataq 21-ci kanal • Nəhəcir, Göynük 43-cü kanal. ***  

Culfa rayonu üzrə: Kırna, Xanəgah, Əlincə, Xoşkeşin, Göydərə, Saltaq, Bənəniyar, Əbrəqunus, Qızılca 25-ci kanal • Yaycı, Dizə 24-cü kanal • Teyvaz, Ərəfsə 28-ci kanal • Ləkətağ 34-cü kanal • Gal 32-ci kanal • Şurud 48-ci kanal • Boyəhməd 22-ci kanal • Ərəzin, Camaldın 26-cı kanal • Qazançı, Milax 38-ci kanal. ***  

Ordubad rayonu üzrə: Gilançay, Baş Dizə, Sabirkənd, Aza, Kələntər Dizə, Qoşadizə, Nürgüt, Xurs, Nüs-nüs, Əndəmic, Aşağı Əylis 25-ci kanal, Yuxarı Əylis 48-ci kanal • Gənzə 38-ci kanal • Tivi 23-cü kanal • Bist, Nəsirvaz, Ələhi 34-cü kanal • Dırnıs, Kələki, Unus, Behrud, Parağa, Məzrə, Üstüpü, Çənnəb 28-ci kanal • Biləv 35-ci kanal, Pəzməri 24-cü kanal • Kotam 46-cı kanal. ***  

Şahbuz rayonu üzrə: Badamlı Qəsəbə, Badamlı kənd, Şada 29-cu kanal • Ağbulaq, Gömür, Kolanı, Aşağı Qışlaq, Yuxarı Qışlaq 22-ci kanal • Güney Qışlaq 24-cü kanal • Biçənək 28-ci və 40-cı kanallar • Batabat yaylası 40-cı kanal • Şahbuz şəhər, Nursu, Mahmudoba 23-cü kanal • Keçili 22-ci kanal • Türkeş 26-cı kanal • Kükü, Qızıl Qışlaq 36-cü kanal. *** 

Şərur rayonu üzrə: Axura 28-ci kanal • Havuş 25-ci kanal • Gümüşlü, AşağıYaycı, YuxarıYaycı 40-cı kanal • Həmzəli 22-ci kanal • Şahbulaq 36-cı kanal. *** 


Kəngərli rayonu üzrə: Xok, Qarabağlar, Şahtaxtı 43-cü kanal  * * * * * * * * *  


           Naxçıvan Dövlət Radiosunu şəhər və rayonlar üzrə qeydolunan yayım tezlikləri üzərindən dinləyə bilərsiniz.  

Naxçıvan, Babək, Şahbuz – 104.0 Mhz • Şərur, Kəngərli - 107,5 Mhz • Culfa, Ordubad - 103.7 Mhz • Sədərək – 99.0 Mhz     * * * * * * * * * *        

Tezliklərlə bağlı Sizdə sual yaranarsa...  
Əlaqə tel:  (+994 36) 545-03-36, 545-03-39